CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
Danh sách báo cáo Ngày đăng Tải về
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 20/05/2020) 20/05/2020
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 11/11/2019) 11/11/2019
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 26/04/2019) 26/04/2019
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 8 ngày 18/09/2018) 19/09/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 15/06/2018) 16/06/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 31.01.2018) 01/02/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 5 ngày 16/08/2017) 16/08/2017
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 28/06/2017) 03/07/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 14/04/2017) 16/05/2017
Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) 16/05/2017