CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 782 tỷ đồng
 • Quy mô: 2.738 ha
KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 53 triệu USD
 • Quy mô: 19,820 m2
CASA MARINA RESORT

CASA MARINA RESORT

CASA MARINA RESORT

 • Tổng đầu tư: Giai đoạn 1 - 160 tỷ đồng; Giai đoạn 2 - 1000 tỷ đồng
 • Tổng quy mô: Giai đoạn 1 - 1.83 ha; Giai đoạn 2 - 11.2 ha
 

 

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT - HÀN

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT - HÀN

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT - HÀN

 • Tổng mức đầu tư: 133 triệu đô
 • Tổng diện tích: 932 ha
 • Cơ cấu vốn: Vốn chủ sở hữu - 20% và Huy động vốn - 80%
ĐƯỜNG TỈNH 830 VÀ 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 VÀ 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 VÀ 824 (BOT)

 • Tổng mức đầu tư: 1.380 tỷ đồng
 • Trạng thái: đã hoàn thành
 • Thời gian thu phí: 18 năm và 10 tháng