CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 53 triệu USD
 • Quy mô: 19,820 m2
CASA MARINA RESORT

CASA MARINA RESORT

CASA MARINA RESORT

 • Tổng đầu tư: Giai đoạn 1 - 160 tỷ đồng; Giai đoạn 2 - 1000 tỷ đồng
 • Tổng quy mô: Giai đoạn 1 - 1.83 ha; Giai đoạn 2 - 11.2 ha
 

 

ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

 • Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
 • Trạng thái: đã hoàn thành
 • Thời gian thu phí: 18 năm và 10 tháng
GAIA

GAIA

GAIA

 • Tổng mức đầu tư: 2.300 tỷ đồng
 • Công suất: 100MW
 • Đã hoàn thành
 • Thời hạn đầu tư: 20 năm