CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG
Tổng mức đầu tư: 40,5 triệu USD.
Hình thức đầu tư: BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh).
Sản lượng điện: 63 triệu kWh mỗi năm.
Công suất: 40 MW.
Diện tích đất: 50 ha.
Giá bán điện: 0,0935 USD/kWh.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019.

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

Tổng mức đầu tư: 101 triệu USD.
Hình thức đầu tư: BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh).
Sản lượng điện: 157 triệu kWh mỗi năm.
Công suất: 100 MW.
Diện tích đất: 120 ha.
Giá bán điện: 0,0935 USD/kWh.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019.


ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)
Nâng cấp và mở rộng đường tỉnh ĐT 830 & 824.
Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD.
Địa điểm: tỉnh Long An.
Thời gian khai thác: 18 năm và 10 tháng.
Bắt đầu thu phí: Tháng 6/2018.
Nhà thầu chính: Công ty Tracodi.


DỰ ÁN BAMBOO PRINCE COURT

DỰ ÁN BAMBOO PRINCE COURT

DỰ ÁN BAMBOO PRINCE COURT 

  • Tổng mức đầu tư: 36,4 triệu USD.
  • Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Diện tích đất: 2.300 m2.
  • Dự kiến hoàn thành: 2019.