CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
Danh sách báo cáo Ngày đăng Tải về
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 20 ngày 27/04/2022) 27/04/2022
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 19 ngày 14/04/2022) 15/04/2022
Quy chế hoạt động của BKS năm 2022 15/04/2022
Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022 15/04/2022
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 18 ngày 13/01/2022) 13/01/2022
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 17 ngày 30/11/2021) 30/11/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 16 ngày 15/07/2021) 16/07/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 15 ngày 29/04/2021) 29/04/2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) 29/04/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 14 ngày 04/02/2021) 04/02/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 08/12/2020) 08/12/2020
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 12 ngày 16/09/2020) 17/09/2020
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 20/05/2020) 20/05/2020
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 11/11/2019) 11/11/2019
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 26/04/2019) 26/04/2019