CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
Cố vấn

Phan Thanh Nam

Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Lê Thị Mai Loan

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Bùi Thành Lâm

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Đăng Khoa

Thành viên Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Cương

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Đăng Hải

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Huỳnh Thị Thảo

Thành viên Ban kiểm soát
Ban điều hành

Ông Bùi Thiện Phương Đông

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc 

Ông Nguyễn Đức Thái

Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách Kỹ thuật Thi công

Ông Thân Thế Hanh

Phó Tổng Giám Đốc điều hành

Ông Nguyễn Văn Bắc

Giám đốc Tài chính

Ông Đặng Ngọc Sáng

Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Đầu tư Hạ tầng kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Ông Phạm Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý Xây dựng Hạ tầng và Công nghiệp

Ông Nguyễn Viết Đoàn

Kế toán trưởng
Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tan Bo Quan, Andy

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tomas Sven Jaehnig

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Morishima Kenji

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập