[Video] Lễ Niêm yết Cổ Phiếu TCD ngày 26-05-2017 tại HSX

[Video] Lễ Niêm yết Cổ Phiếu TCD ngày 26-05-2017 tại HSX