Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (Tracodi)

TCD - Approval for the policy of divestment in VINATAXI

Approval for the policy of divestment in VINATAXI of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company as follows:

Nghị quyết vv thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn của TRACODI tại VINATAXI