Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

CBTT về việc Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Xem file đính kèm:
CBTT- 16082017NQHDQT.pdf