CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Tuyển dụng

Vị trí làm việc Nơi làm việc Ngày đăng

Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư

Q1 24/09/2021

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Q1

19/03/2019

Kỹ sư kinh tế - xây dựng

Q1

19/03/2019

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Q1

19/03/2019

Nhân viên hành chính - văn phòng

Q1

19/03/2019

Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp

Q1

19/03/2019

Trưởng phòng kinh doanh

Q1

19/03/2019