Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Đồng hành và phát triển cùng cộng đồng

Là mục tiêu phát triển bền vững của Tracodi, là nền tảng vững chắc để công ty kiến tạo nên doanh nghiệp kiên tâm và tạo dựng giá trị cho xã hội.

Tracodi mong muốn cùng chung tay dựng xây môi trường xanh, một môi trường mà mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, bình đẳng hơn và nhân văn hơn, và hơn nữa, vun đắp trường tồn cho hành trình phát triển bền vững trong tương lai của Tracodi