Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - CBTT Nghị quyết HĐQT vv Thông qua phương án phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận  tải ban hành Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐQT của HĐQT vv Thông qua phương án phát hành trái phiếu 

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm TCD-CBTT NQHDQT vs Phuong an phat hanh trai phieu.pdf