Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD: Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC niên độ tài chính năm 2017

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã CK: TCD) đề nghị chấp thuận gia hạn cho Công ty với thời hạn công bố Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2017 như sau:

1. Báo cáo tài chính quý: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

2. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm.

3. Báo cáo tài chính năm có kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải hiện có 1 Công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt động trên toàn quốc do đó để tổng hợp số liệu từ các công ty con, liên kết mất rất nhiều thời gian.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.


CI491-020617- Xin gia hạn CBTT