Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ( TRACODI) đã nhận được thông báo số 948/TB-CNVSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán gửi đến Trung tâm lưu ký CK - CN TP HCM và Sở Giao Dịch CK TP HCM

Xem thông báo của VSD tại đây

Xem thông báo của HSX tại đây