Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian Công bố thông tin Báo cáo tài chính niên độ 2017

 CV số 3865/UBCK-GSĐC  ngày 12/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC niên độ 2017 của TRACODI