Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - CBTT giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt là 11/10/2019. và ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền là ngày 22/10/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin: 
- Thông báo số 136/2019/TB-TCD về việc hủy Thông báo số 131/2019/TB-TCD ngày 08/10/2019, giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng 2018 bằng cổ phiếu: 11/10/2019.
- Thông báo số 137/2019/TB-TCD vv điều chỉnh nội dung trong thông báo số 132/2019/TB-TCD ngày 08/10/2019. Ngày 22/10/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt (5% trên vốn điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
-        Thông báo số 138/2019/TB-TCD về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt


Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces:
- Announcement No. 136/2019/TB-TCD regarding cancellation of Announcement No. 131/2019/TB-TCD dated October 8th, 2019, record date for 2018 dividend payment (10% in shares) is October 8th, 2019.
- Announcement No. 137/2019/TB-TCD regarding content adjustments of the Announcement No. 132/2019/TB-TCD. Record date for 2018 dividend payment ((5% in cash, 5% of charter capital approved at the AGM 2019) is October 22nd, 2019.