Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

1

Thu moi hop DHDCD Bat thuong 2015

Þ

2

Mau giay uy quyen

Þ

3

Chuong trinh DHDCD Bat thuong 2015

Þ

4

Quy che lam viec DHDCD Bat thuong 2015

Þ

5

Quy che de cu – ung cu DHDCD bat thuong 2015

Þ

6

Mau don xin ung cu – de cu HDQT

Þ

7

Mau don xin ung cu – de cu BKS

Þ

8

Mau so yeu ly lich

Þ

9

The le bau cu DHDCD Bat thuong nam 2015

Þ

10

To trinh tu nhiem va de cu nhan su thay the HDQT va BKS

Þ

11

Ly lich trich ngang ung cu vien HDQT

Þ