Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

1

Thư mời DHDCDBT 2017

Þ

2

Chương trình DHDCDBT 2017

Þ

3

Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền DHDCDBT 2017

Þ

4

Quy chế làm việc DHDCDBT 2017

Þ

5

Thể lệ bầu bs TVHDQT Độc lập DHDCDBT 2017

Þ

6

Tờ trình bổ sung ngành nghề Đăng ký Kinh doanh

Þ

7

 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công Ty

Þ

8

Tờ trình bầu bổ sung TVHDQT - Mr Lin Kuo Wei

Þ

8.1

Bản cung cấp thông tin - Mr Lin Kou Wei

Þ

9

Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP)

Þ

 10  Tờ trình phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

 Þ
 11  Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017

 Þ
 12

 Biên bản ĐHCĐ Bất thường năm 2017  Þ
 13  Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017

 Þ
 14  Điều lệ TRACODI - Sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 28/06/2017  Þ