Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2013

1

Thu gui co dong

Þ

2

Mau giay uy quyen

Þ

3

Du thao dieu le Cong ty co phan

Þ

4

Mau phieu gop y Dieu le

Þ

5

Mau don xin ung cu – de cu HDQT

Þ

6

Mau don xin ung cu – de cu BKS

Þ

7

Mau so yeu ly lich

Þ

8

Dinh huong san xuat kinh doanh 2013-2015

Þ

9

Chuong trinh tong hop

Þ