Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Thông báo chi trả cổ tức năm 2013 (08/06/2014)

1

Thong bao chi tra co tuc

Þ

2

Giay uy quyen co tuc

Þ

3

Giay dang ky thanh toan co tuc

Þ


ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 29/04/2014

1

Thu moi hop DHDCD 2014

Þ

2

Mau giay uy quyen

Þ

3

Chuong trinh DHDCD 2014

Þ

4

Quy che lam viec DHDCD 2014

Þ

5

Bao cao ket qua SXKD 2013 va Ke hoach 2014

Þ

6

Bao cao cua BKS nam 2013

Þ

7

To trinh bao cao tai chinh nam 2013

Þ

8

To trinh phan phoi loi nhuan nam 2013

Þ

9

To trinh lua chon don vi kiem toan nam 2014

Þ

10

To trinh thu lao HDQT va BDH

Þ