Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1

Thu moi hop DHDCD 2014

Þ

2

Mau giay uy quyen

Þ

3

Chuong trinh DHDCD 2014

Þ

4

Quy che lam viec DHDCD 2014

Þ

5

Bao cao cua HDQT ve ket qua SXKD 2014

Þ

6

Ke hoach SXKD 2015

Þ

7

Bao cao cua BKS

Þ

8

To trinh phan phoi loi nhuan 2014

Þ

9

To trinh thu lao HDQT BKS – KH 2015

Þ

10

To trinh thay doi Dieu le Cong ty

Þ

11

Du thao dieu le Cong ty

Þ

12

To trinh lua chon don vi kiem toan 2015

Þ

13

To trinh tu nhiem va de cu TV BKS

Þ

14

Ly lich trich ngang ung cu vien BKS

Þ

15

To trinh thuong HDQT va BDH

Þ