Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1

Thu moi DHDCD 2015

Þ

2

Mau giay uy quyen

Þ

3

Chuong trinh DHDCD 2015

Þ

4

Quy che lam viec DHDCD 2015

Þ

5

Bao cao tong ket 2015 va KH 2016

Þ

6

Bao cao cua BKS 2015

Þ

7

To trinh phe duyet BCTC 2015

Þ

8

To trinh phan phoi loi nhuan 2015

Þ

9

To trinh thu lao HDQT + BKS 2015 – Ke hoach thu lao 2016

Þ

10

To trinh sua doi bo sung Dieu le Cong ty

Þ

11

To trinh lua chon don vi Kiem toan 2016

Þ

12

To trinh tu nhiem va de cu TV BKS

Þ

13

Ly lich trich ngang ung cu vien BKS

Þ

14

To trinh phat hanh them co phieu tang von dieu le

Þ

15

To trinh niem yet Cong ty tren san chung khoan

Þ

16

To trinh thuong HDQT va BDH

Þ