Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


1

Thu moi DHDCD 2017

Þ

2

Chuong trinh DHDCD 2017

Þ

3

Mau giay uy quyen DHDCD 2017

Þ

4

Quy che lam viec DHDCD 2017

Þ

5

The le bau bs TVHDQT Doc lap DHDCD 2017

Þ

6

Bao cao ket qua tong ket 2016 – Ke hoach 2017

Þ

7

Bao cao cua BKS ve hoat dong 2016 va Ke hoach 2017

Þ

8

To trinh phe duyet BCTC 2016 Hop nhat va Rieng le

Þ

9

To trinh phan phoi loi nhuan 2016

Þ

10

To trinh phat hanh co phieu tra co tuc 2016

Þ

11

To trinh phe duyet ke hoach kinh doanh 2017

Þ

12

To trinh thu lao HDQT + BKS 2016 – Ke hoach thu lao 2017

Þ

13

To trinh lua chon don vi kiem toan BCTC 2017

Þ

14

To trinh bau bo sung TV HDQT Doc lap

Þ

15

Ly lich trich ngang ung cu vien TVHDQTDL

Þ

16

To trinh giao dich dau tu vuot 35% nam 2017

Þ

17

To trinh cho phep HDQT vay von, phat hanh trai phieu huy dong von 50% TTS

Þ

18

To trinh uy quyen HDQT lua chon doi tac gop von du an 89 CMT8

Þ

19

To trinh sua doi bo sung Dieu le Cong ty

Þ

20

To trinh khen thuong hoan thanh va vuot ke hoach 2017

Þ

21

Du thao Nghi quyet DHDCD 2017

Þ