Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Þ

1.1

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Þ

2

Chương trình Đại hội

Þ

3

Quy chế làm việc

Þ

4

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Þ

4.1

Mẫu đề cử, ứng cử TV HĐQT

Þ

4.2

Mẫu đề cử, ứng cử TV BKS

Þ

4.3

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Þ

5

Báo cáo số 04/2018/BC-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023

Þ

6

Báo cáo số 01/2018/BC-BKS-TCD ngày 28/05/2018 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023

Þ

7

Báo cáo số 05/2018/BC-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Þ

8

Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Þ

9

Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Þ

10

Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Þ

11

Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Þ

12

Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018

Þ

13

Tờ trình số 02/2018/TT-BKS-TCD ngày 28/05/2018 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Þ

14

Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v Tờ trình Danh sách ứng cử viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Þ

14.1

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Nguyễn Thanh Hùng

Þ

14.2

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Morishima Kenji

Þ

14.3

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Bùi Thành Lâm

Þ

14.4

Thông tin ứng viên HĐQT – Bà Lê Thị Mai Loan

Þ

14.5

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Nguyễn Hồ Nam

Þ

14.6

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Nguyễn Thế Tài

Þ

14.7

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Tomas Sven Jaehnig

Þ

14.8

Thông tin ứng viên HĐQT – Ông Lin Kuo Wei

Þ

14.9

Thông tin ứng viên BKS – Ông Nguyễn Viết Cương

Þ

14.10

Thông tin ứng viên BKS – Ông Nguyễn Đăng Hải

Þ

14.11

Thông tin ứng viên BKS – Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Þ

15

Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty năm 2018

Þ

16

Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Þ

17

Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2018

Þ

18

Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI

Þ

18.1

Điều lệ Công ty TRACODI – Dự thảo sửa đổi, bổ sung lần thứ 7

Þ

19

Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của HĐQT v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT

Þ

20

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Þ