Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

1

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Þ

2

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Þ

3

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Þ

4

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

Þ

5

Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

Þ

6

Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020

Þ

7

Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-TCD ngày 04/06/2020 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020

Þ

8

Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Þ

9

Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Þ

10

Tờ trình số 16/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Þ

11

Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Þ

12

Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020

Þ

13

Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-TCD  ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020

Þ

14

Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Þ

 15

 Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược

 Þ
 16  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Þ