Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 11/2020

1

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/2020  

Þ

2

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

Þ

3

Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT vv Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

 

Þ

4

Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT vv Giảm ngành nghề kinh doanh

 

Þ

5

Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT vv Sửa đổi bổ sung điều lệ (lần 13)

 

Þ

5.1

Dự thảo Điều lệ công ty Tracodi (Sửa đổi bổ sung lần 13)  

Þ

6

Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT vv Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (Lần 2)

 

Þ

6.1

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi bổ sung lần thứ 2)

 

Þ

7

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bảng tháng 11-2020  

Þ