Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 5/2020

1

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Þ

2

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Þ

3

Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược. 

Þ

4

Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-TCD ngày 06/5/2020 của Ban Kiểm soát vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Þ

5

Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty năm 2020

Þ

6

Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty năm 2020

Þ

7

Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

Þ

7.1

Dự thảo Quy chế Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử

Þ

8

Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần thứ 1)

Þ

8.1

Dự thảo Quy chế nộ bộ về Quản trị Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần thứ 1)

Þ

9

Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty TRACODI

Þ

10

Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/5/2020 của HĐQT vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ( Sửa đổi, bổ sung lần thứ 11)

Þ

10.1

Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần 11)

Þ

11

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản Tháng 05/2020

Þ