Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 11/2021

1

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021  

Þ

2

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021  

Þ

3

Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021  

Þ

4

Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử   

Þ

5

Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu 

 

Þ

5.1

Dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu   

Þ

6

Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Þ

6.1

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Þ

7

Tờ trình số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  

Þ

 
 7.1  Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Thế Tài    Þ
 8 Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023     Þ
 8.1 Sơ yếu lý lịch Bà Lê Thị Mai Loan    Þ
 9  Tờ trình số 25/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh    Þ
 10  Tờ trình số 26/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tracodi (lần 17)    Þ
 10.1  Dự thảo Điều lệ Công ty Tracodi (sửa đổi bổ sung lần 17)    Þ
 11 Tờ trình số 27/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư năm 2021    Þ
 12 Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT vv Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ     Þ
 13  Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2011    Þ