Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022

1

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022  

Þ

2

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022  

Þ

3

Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022  

Þ

4

Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử   

Þ

5.1

Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT vv Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu 

 

Þ

5.1.1

Dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu   

Þ

5.2

Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT vv Điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

Þ

5.3

Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21)
 

Þ

 
 5.3.1 Dự thảo Điều lệ Công ty Tracodi (sửa đổi bổ sung lần 21)    Þ
6  Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản tháng 7/2022    Þ