Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - Thông báo v/v Chi trả cổ tức bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

 • Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020;
 • Căn cứ Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

 1. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 2. Hình thức chi trả:

2.1 Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

2.2 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) – Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày thanh toán 10/09/2020 và mang theo các giấy tờ sau:

 1. Đối với cổ đông là cá nhân:
  • Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu giống như giấy tờ đã đăng ký (trong trường hợp đã thay đổi số CMND cần mang theo giấy xác nhận thay đổi số CMND bản chính).
  • Giấy ủy quyền hợp lệ và sao y công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền).
  • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu có).
 2. Đối với cổ đông là tổ chức:

 • Sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu người nhận trực tiếp là Người đại diện theo pháp luật của công ty, mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp người nhận không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty cần mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kính đề nghị Quý Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn và giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất 2m.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ bà Hà Nguyễn Mộng Ngọc – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư (ĐT: 0906356102, Email: ngoc.hnm@tracodi.com.vn).

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: P. QHNĐT.                                         

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Hồ Nam

TCD - Thông báo v/v Chi trả cổ tức bằng tiền