Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Þ

1.1

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Þ

2

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Þ

3

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

Þ

4

Thể lệ bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023

Þ

5

Báo cáo số 10/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

Þ

6

Báo cáo số 11/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019

Þ

7

Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-TCD ngày 09/04/2019 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019

Þ

8

Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Þ

9

Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Þ

10

Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phương án chi trả cổ tức năm 2018

Þ

11

Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Þ

12

Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019

Þ

13

Tờ trình số 02/2019/TT-BKS-TCD ngày 09/04/2019 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Þ

14

Tờ trình số 17/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023

Þ

14.1

Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT độc lập – Ông Tan Bo Quan, Andy

Þ

15

Tờ trình số 18/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

Þ

16

Tờ trình số 19/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

Þ

17

Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019

Þ

18

Tờ trình số 21/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI lần thứ 9

Þ

18.1

Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)

Þ

19

Tờ trình số 22/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược

Þ

20

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Þ