Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

1

1

Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2021

Þ

2

2

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Þ

3

3

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

Þ

4

4

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Þ

 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Þ
6 5.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT   Þ
5.2  Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT   Þ
5.3   Mẫu Sơ yếu lý lịch  Þ
6  Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 Þ
10  Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Þ
  8

Các Báo cáo và Tờ trình 

 
11  8.1 Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021  Þ
12   8.2 Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021  Þ
13   8.3 Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 Þ
14  8.4 Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán  Þ
15 8.5 Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  Þ 
16  8.6  Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020    Þ  
17 8.7  Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021  Þ 
 18 8.8 Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 Þ 
 19  8.9 Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Þ 
20 8.10 Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021; Þ 
 21 8.11 Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021   Þ 
22 8.12 Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  Þ
23 8.13  Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ   Þ 
24   8.14 Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu  Þ
 25  8.15 Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021  Þ 
26   8.16 Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15)  Þ 
27  8.16.1   Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)   Þ 
28   8.17 Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3)    Þ  
29  8.17.1 Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)   Þ 
30   8.18 Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX   Þ 
31  8.19 Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/04/2021 của HĐQT v/v Miễn nhiệmthành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  Þ
32   8.19.1 Đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Mai Loan Þ
33  8.19.2  Đơn từ nhiệm của Ông Lin Kuo Wei  Þ
34  8.19.3  Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Þ  
35  9 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021  Þ