Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022

1 Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến

Þ

2

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Þ

3

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Þ

4

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Þ

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 Þ
6 Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027  Þ
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027   Þ
Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  Þ
Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Þ
10 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Þ
11  Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Þ
12  Mẫu Sơ yếu lý lịch Þ
13  Mẫu Phiếu biểu quyết Þ
14  Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Þ
15 Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Þ
    Các Báo cáo và Tờ trình  
16  Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 Þ 
17 Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 Þ 
 18 Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 Þ 
 19 Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Þ 
20 Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Þ 
 21 Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021  Þ 
22 Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Þ
23 Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022
 Þ 
24  Tờ trình 09/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Þ
 25 Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2022 Þ
26  Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu, huy động vốn của Công ty trong năm 2022 Þ 
27  Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027  Þ 
28  Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; (Đính kèm Đơn đề nghị thôi nhiệm và Danh sách ứng cử thành viên HĐQT)  Þ 
29 Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; (Đính kèm Đơn đề nghị thôi nhiệm và Danh sách ứng cử thành viên BKS)  Þ 
30  Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT  Þ 
31 Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Þ
32  Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022 Þ
33  Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Þ  
 33.1 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Tracodi Þ 
34 Tờ trình số 20/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS, đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Þ
 34.1 Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty Tracodi Þ
35 Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 19), đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19) Þ
 35.1 Dự thảo Điều lệ Công ty Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19) Þ
36  Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Þ