Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD- CBTT Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐQT v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Vui lòng theo file đính kèm:  TCD- CBTT NQHDQT Vv Bau Chu tich, Pho chu tich, thay doi Nguoi DDPL, bo nhiem Tong Giam doc.pdf