Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023

1

Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến

Þ

2

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Þ

3

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Þ

4

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Þ

5

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023

Þ

6

Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

 Þ

7

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

  Þ

8

Mẫu đơn đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

 Þ

9

Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

10

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Þ

11

Mẫu Phiếu biểu quyết

Þ

12

Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

13

Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Þ

14

Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm)

Þ

15

Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023

Þ 

16

Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Þ 

17

Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Þ 

18

Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Þ 

19

Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023

Þ

20

Tờ trình 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (phụ lục đính kèm)

Þ

21

Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Þ

22

Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Đính kèm Đơn đề nghị thôi nhiệm TV HĐQT)

Þ

23

Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Þ

24

Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

Þ

25

Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023

Þ 

26

Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh

 Þ 

27

Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23)

 Þ 

27.1

Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23)

 Þ 

28

Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4)

Þ

28.1

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4)

Þ

29

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Þ