Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

FiinRatings: Công bố Kết quả Xếp hạng tín nhiệm Lần đầu Công ty Cổ phần Bamboo Capital

16/08/2021

FiinRatings đánh giá triển vọng tích cực đối với BCG phản ánh tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn của một doanh nghiệp mới gia nhập lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản. Triển vọng tích cực cũng thể hiện kỳ vọng của FiinRatings rằng tính linh hoạt tài chính của Công ty sẽ được cải thiện khi các dự án năng lượng tái tạo và các dự án bất động sản bắt đầu mang lại dòng tiền ổn định từ năm 2021 cũng như các kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu của Công ty. Mặc dù vậy, kết quả xếp hạng tín nhiệm cũng đã phản ánh các điều kiện kinh doanh diễn biến theo chiều hướng không có lợi do tác động của đại dịch Covid-19 đến các mảng kinh doanh chính trong 12-18 tháng tới cũng như những thay đổi liên quan đến khung chính sách đối với mảng năng lượng tái tạo mà BCG có thể bị ảnh hưởng.

Đây là Kết quả Xếp hạng tín nhiệm dài hạn về BCG với vai trò là nhà phát hành. Chúng tôi chưa thực hiện xếp hạng công cụ nợ sẽ có thể phát hành như trái phiếu doanh nghiệp. Thang điểm xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings được xây dựng và áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và không có giá trị hoặc ý nghĩa tương đương với thang điểm xếp hạng của bất kỳ tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào khác. FiinRatings muốn lưu ý rằng Kết quả xếp hạng này được FiinRatings thực hiện theo phương pháp luận và các tiêu chí đánh giá được chúng tôi xây dựng và phát triển để áp dụng cho Việt Nam. Do đó, khung xếp hạng của FiinRatings có thể khác với khung xếp hạng của các đơn vị xếp hạng quốc tế đã công bố cho các doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp xếp hạng và tiêu chí được xây dựng với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và cho điều kiện và môi trường kinh doanh của Việt Nam theo đăng ký với Bộ Tài chính. Thông tin chi tiết về phương pháp xếp hạng được chúng tôi công bố trong tất cả các ý kiến xếp hạng cũng như trên website của FiinRatings.

Xem chi tiết về công bố xếp hạng: Tại đây