CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Năm 1990

Ngày 30/10/1990, được thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ/ TCCB-LĐ với tên gọi TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) - Là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, có trụ sở đặt tại số 55A Pasteur, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1993

Ngày 16/06/1993, thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước lấy tên CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo Quyết định số 1190/QĐ/TCCB-LĐ.

Năm 1995

Ngày 15/05/1995, chuyển nguyên trạng Công ty TRACODI về trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO 6) theo Quyết định số 2767/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 90/ QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ (mô hình Tổng Công ty 90).

Năm 2005

Ngày 18/05/2005, tách chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty TRACODI từ trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO 6) về trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An theo Quyết định 611/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2007

Ngày 24/04/2007, thực hiện chuyển đổi mô hình Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên, đổi tên thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI Co., Ltd.) theo Quyết định số 1131/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.

Năm 2013

Ngày 04/04/2013, chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI Co., Ltd.) sang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) do Nhà nước chiếm giữ cổ phần chi phối. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty TRACODI là 78,5 tỷ đồng, vốn SCIC nắm giữ là 68,01%; CBNV là 1,29%; các cổ đông khác là 30,70%.

Năm 2015

Ngày 17/04/2015, Công ty TRACODI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân kể từ ngày 24/04/2015.

Năm 2016

Ngày 31/03/2016, Công ty TRACODI thực hiện tăng vốn điều lệ lên 324,85 tỷ đồng, chính thức thực hiện lộ trình đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán sàn HSX. 

Năm 2017

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản  số  1172/UBCK-GSĐC ngày 07/03/2017 chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI - TCD) thành Công ty đại chúng.

Công ty TRACODI chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM vào ngày 26/05/2017.