Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Đại hội đồng cổ đông 2015

17/02/2016

Sáng ngày 17.02.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Tracodi đã diễn ra tại hội trường công ty thành công tốt đẹp và được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự.

Đại hội đã thông qua một số nội dung như Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình phương án phát hành thêm tăng vốn điều lệ; Tờ trình niêm yết công ty trên sàn chứng khoán trong năm 2016......

Ban chủ tịch đoàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Tracodi  năm 2015

Trong đó, đáng chú ý là Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với đột phá lớn: Doanh thu là 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 62,5 tỷ đồng. HĐQT đã xây dựng định hướng hoạt động của Công ty Tracodi trong năm 2016 là thực hiện chiến lược M&A và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi là thế mạnh của công ty gồm xuất khẩu lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại xuất nhập khẩu và khai thác đá.

Để thực hiện chiến lược kinh doanh mới, Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn từ 78.500.000.000 đồng lên 324.852.500.000 đồng qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, cổ đông chiến lược của Công ty với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến là 6.5% trên vốn điều lệ. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc đăng ký công ty Tracodi thành công ty đại chúng và thực hiện niêm yết Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý 2 năm nay./.