Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

(Yuanta) - TCD: Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

TCD: Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Khuyến nghị: MUA

Giá đóng cửa (VND): 14,350

Giá mục tiêu (VND): 28,800

Tỷ suất sinh lời:     +101%

Ngành: Xây dựng (L5)

Q1/2022, TCD ghi nhận LNST đạt 111 tỷ đồng, tăng +61% YoY (+79.2% QoQ) và tương đương 26% dự phóng LNST của chúng tôi. Tăng trưởng của lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng của thu nhập tài chính và lãi từ công ty liên doanh/liên kết bù đắp cho sự sụt giảm của doanh thu.

Doanh thu thuần Q1/2022 đạt 525 tỷ đồng, giảm -18.7% YoY (-48% QoQ), tương đương hoàn thành 12% dự phóng doanh thu của chúng tôi. Doanh thu suy giảm chủ yếu do doanh thu từ hoạt động xây lắp (-42% YoY) và khai thác đá (-13% YoY) giảm.

Doanh thu mảng xây lắp trong kỳ chủ yếu đến từ các dự án BĐS nằm trong hệ sinh thái của BCG. Trong khi đó doanh thu từ các dự án NLTT sụt giảm mạnh so với cùng kỳ do hầu hết các dự án NLTT lớn đã hoàn thành xây dựng và ghi nhận doanh thu trong năm 2021.

Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 13.9% so với mức 11.4% của Q1/2021, chủ yếu do tỷ trọng doanh thu của mảng xây lắp trong tổng doanh thu giảm. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng xây lắp giảm xuống mức 6.8% so với mức 7.2% của Q1/2021 nhưng tăng nhẹ so với mức 6.5% của quý trước. Lãi gộp đạt 70.5 tỷ đồng, giảm -25% YoY.

Thu nhập tài chính tăng +28% YoY, đạt 44 tỷ đồng và chủ yếu vẫn đến từ lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư (43 tỷ đồng, tăng +26% YoY). Trong khi đó, Công ty không phát sinh lãi phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư (cùng kỳ ghi nhận 29.3 tỷ đồng). Ngoài ra, TCD còn ghi nhận khoản lợi nhuận 64 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết (BCG Land).

Chi phí lãi vay trong kỳ đạt 12.4 tỷ đồng (+56% YoY). Hệ số D/E của TCD ở mức 0.51x, giảm so với mức 1.01x của Q1/2021 và không biến động so với Q4/2021.