Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Cổ phiếu TCD được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 27/11/2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo đưa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI: TCD) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết hiện đã đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên. Như vậy, TCD chính thức được phép giao dịch ký quỹ tại các công ty chứng khoán bắt đầu từ ngày 27/11/2017.